Alsof de regels en formulieren voor vergunningen op zichzelf nog niet complex genoeg zijn, wordt er ook nog eens ontzettend veel vakjargon gebruikt. Ook wij ontkomen daar niet aan, maar we doen wel ons best om zoveel mogelijk vakjargon begrijpelijk uit te leggen. Laat je het ons weten als je een uitleg mist of nog niet duidelijk genoeg vindt?

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

Bouwvergunning

Wat is het nu? Een ‘bouwvergunning’ of een ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’? Bij nieuwe projecten altijd het laatste. Omdat ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’ nogal een mond vol is en tot verwarring kan leiden met andere onderdelen van de omgevingsvergunning,  gebruiken wij vaak wel de term bouwvergunning.

L

Leges

Een speciaal soort belasting die je verschuldigd kunt zijn als je gebruik maakt van de diensten die een overheid aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan het parkeergeld dat je betaalt voor het gebruik van een gemeentelijke parkeergarage. Het behandelen van vergunningaanvragen is ook een van de diensten waarvoor leges in rekening gebracht kunnen worden. Het verschilt per vergunning en per bevoegd gezag hoe hoog de leges voor een vergunningaanvraag precies zijn. Iedere overheidsinstantie stelt daartoe ieder jaar een legesverordening vast.

M

Meldingsplicht

Algemene wettelijke regel op basis waarvan bepaalde werkzaamheden verboden zijn als daar niet op tijd vooraf melding van gedaan is bij het bevoegd gezag.

Voorbeeld: artikel 1.26, lid 1 en lid 4 Bouwbesluit 2012.

“1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen.

  1. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag. De in de eerste volzin bedoelde termijn is ten minste vijf werkdagen indien […]”

O

Omgevingsmanagement

De beheersing van omgevingsprocessen voor bouwprojecten ten behoeve van het beperken van risico’s die voor kosten en vertraging kunnen zorgen. Vergunningenmanagement wordt nog vaak als onderdeel van omgevingsmanagement gezien. In de methode ‘projectgericht vergunningenmanagement’ zijn het echter twee duidelijk te onderscheiden taken die om verschillende vaardigheden vragen.

Omgevingsvergunning

Wat is het nu? Een ‘bouwvergunning’ of een ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’? Bij nieuwe projecten altijd het laatste. Omdat ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’ nogal een mond vol is en tot verwarring kan leiden met andere onderdelen van de omgevingsvergunning, gebruiken wij vaak wel de term bouwvergunning.

In 2010 zijn met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een groot aantal omgevingsrechtelijke vergunningen, ontheffingen en meldingen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan daardoor uit meerdere onderdelen bestaan.

Voor het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan heb je bijvoorbeeld één omgevingsvergunning nodig die uiteen valt in twee onderdelen: het onderdeel ‘bouwen’ en het onderdeel ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen, waar één procedure voor gevolgd wordt en uiteindelijk één besluit op genomen wordt. Alleen bestaat die ene aanvraag dus vaak wel uit verschillende onderdelen waar elk eigen regels op van toepassing zijn en dus ook andere informatie en bijlagen voor moeten worden aangeleverd. Het idee achter de omgevingsvergunning is dat jij als initiatiefnemer van een project niet langer met meerdere vergunningen bij meerdere bestuursorganen te maken hebt.

Een mooi streven, maar wat in de praktijk helaas (nog) niet volledig is uitgewerkt. Zo maakt de toestemming voor het beïnvloeden van het grondwater/de waterwegen bijvoorbeeld nog geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Daar heb je nog steeds een aparte watervergunning voor nodig. Het verschilt ook per gemeente of lokale vergunningen zoals de kapvergunning aansluiten op het systeem van de omgevingsvergunning, of daar juist los van staan.