Permiso is een vergunningenbureau. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Privacybescherming, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

Contactgegevens

Permiso
Hertogstraat 37
6511 RV Nijmegen

info@permiso.nl
024 – 20 22 630

Persoonsgegevens

Bij Permiso verwerken we je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers
 • Bedrijfsnaam en functie
 • IP-adres (als je een formulier op de website invult)
 • Inhoud van je dossier, zoals correspondentie, processtukken, adviezen en uiteenlopende stukken die verband houden met de een aan ons verstrekte opdracht
 • Inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze
 • Verslaglegging van besprekingen

Permiso heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Indien dit in een uitzonderlijk geval toch wel nodig blijkt te zijn voor onze dienstverlening aan jou, zullen wij dit vooraf met je bespreken en die persoonsgegevens pas verzamelen na jouw expliciete toestemming. Neem contact op met info@permiso.nl als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en gronden

Bij Permiso worden alleen persoonsgegevens verwerkt op basis van deze gronden:

 • voorafgaande toestemming van jou
 • het uitvoeren van een overeenkomst met jou
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen

Je kunt de verleende toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@permiso.nl. De verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het intrekken van je toestemming blijft wel rechtmatig.

Permiso verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van vergunningen. In het bijzonder gaat het daarbij om deze doeleinden:

 • het toezenden van boeken
 • het geven van cursussen
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht als vergunningenbureau
 • het aanleggen en beheren van het cliëntenbestand
 • het uitvoeren van een conflictcheck
 • het onderhouden van contact met cliënten en andere bij de vergunning betrokken partijen zoals bestuursorganen en projectpartners
 • het indienen van vergunningaanvragen als gemachtigde
 • facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer
 • archivering
 • beheer en beveiliging van bezittingen en digitale systemen
 • marketing en relatiebeheer
 • het onderzoeken en meten van klanttevredenheid
 • het doen van een accountantscontrole
 • het naleven van wet- en regelgeving

Delen met derden

Permiso verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van persoonsgegevens aan vergunningverlenende instanties, de bedrijven die de benodigde informatie en bijlagen bij je vergunningaanvraag aanleveren en de bedrijven die ons administratief ondersteunen.

Bewaartermijn

Permiso verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden. Ieder jaar lopen wij daarom in november/december onze volledige administratie door om te controleren of er persoonsgegevens zijn die op grond van onderstaande criteria verwijderd kunnen worden of juist gearchiveerd moeten worden.

Persoonsgegevens boekenverkoop

Permiso werkt samen met Ferry van de Coevering aan de publicatie van drie onderling samenhangende handboeken vergunningenmanagement. Op dit kan moment alleen het eerste boek besteld worden. Daarom zullen wij iedereen die het eerste boek besteld heeft één bericht sturen wanneer het tweede deel van de reeks verschijnt en één bericht wanneer het derde deel verschijnt. Zodra alle drie de samenhangende handboeken vergunningenmanagement gepubliceerd zijn, zullen we je persoonsgegevens – tenzij een wettelijke bewaarplicht zich hier tegen verzet – verwijderen tijdens de jaarlijkse controle als er op dat moment meer dan een jaar geen contact is geweest

Persoonsgegevens cursussen

Permiso heeft zich van een vergunningenbureau ontwikkeld tot een expertisecentrum vergunningen omdat er een groot tekort aan kennisdeling ten aanzien van vergunningenmanagement. Het cursusaanbod van Permiso zal daarom steeds verder worden uitgebreid. Gelet hierop zullen wij ieder half jaar mensen die al eerder een cursus gevolgd of besteld hebben één bericht sturen met een overzicht van de cursussen die dat cursusseizoen gegeven zullen worden.

Persoonsgegevens (potentiële) cliënten

Hebben wij voor jou een vergunning aangevraagd of hebben we je een brief gestuurd dat je activiteit vergunningvrij is?

 • Zo ja: na afronding archiveren wij je vergunningendossier. Het bestuursrecht kent geen verjaringstermijn waardoor het van belang is mogelijk bewijs te bewaren. Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor het vergunningendossier worden verwijderd.
 • Zo nee: tenzij een wettelijke bewaarplicht zich hier tegen verzet, verwijderen we in november/december je persoonsgegevens als er op dat moment meer dan een jaar geen contact is geweest

Persoonsgegevens (potentiële) leveranciers, doorverwijzers en projectpartners

Heb je een dienst of product geleverd ten behoeve van een vergunningendossier?
Jouw persoonsgegevens maken onderdeel uit van het vergunningendossier en worden dus gearchiveerd. Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor het vergunningendossier worden verwijderd.

Heb je een dienst of product aan ons geleverd waarvan op een later moment kan blijken dat er verhaalbare schade is ontstaan?
Na de beëindiging van onze overeenkomst archiveren wij je leveranciersdossier. Verjaringstermijnen voor schade beginnen pas te lopen op het moment dat de schade bekend is geworden. Aangezien dat moment van te voren niet te voorspellen is, vinden wij het van belang mogelijk bewijs te bewaren. Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor het leveranciersdossier worden verwijderd.

Lever je een dienst die van belang kan zijn voor toekomstige vergunningendossiers?
Het onderhouden van contact met vergunningspecialisten is cruciaal om goed in te kunnen springen op alle mogelijke vragen ten aanzien van vergunningen. We bewaren daarom jouw contactgegevens. Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor het onderhouden van ons netwerk aan vergunningspecialisten worden verwijderd.

Heb je aangegeven potentieel mensen naar ons door te willen verwijzen en/of wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
We bewaren je persoonsgegevens totdat jij aangeeft dit niet langer te willen. Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor het onderhouden van ons netwerk aan doorverwijzers en geïnteresseerden worden verwijderd.

Was het antwoord vier keer nee?
Tenzij een wettelijke bewaarplicht zich hier tegen verzet, verwijderen we in november/december je persoonsgegevens als er op dat moment meer dan een jaar geen contact is geweest

Persoonsgegevens contactpersonen bestuursorganen

Jouw persoonsgegevens maken onderdeel uit van een vergunningendossier en worden dus gearchiveerd. Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor het vergunningendossier worden verwijderd.

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

De cookies die we bij Permiso gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. We gebruiken ook analytische cookies om onze website te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Permiso heeft Google Analytics zo ingesteld dat alleen volledig anonieme statistieken gemaakt worden en wij dus geen inbreuk maken op je privacy.

Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om makkelijk door te kunnen klikken naar de social media waarop Permiso actief is: Linkedin en Facebook. Wanneer je op deze knoppen klikt, worden je persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale medium. Wij hebben daar geen invloed op.

Beveiliging

Permiso neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@permiso.nl.

Verzoek om inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Permiso. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand te sturen naar jou of namens jou naar een andere organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@permiso.nl. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. In ieder geval binnen een maand.

We willen er altijd zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan zodat jouw persoonsgegevens niet via zo’n verzoek zonder jouw toestemming bij iemand anders terecht komen. Afhankelijk van de situatie kunnen wij daarom naar aanleiding van je verzoek vragen om een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in dat geval je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart in de kopie ter bescherming van je privacy.

Tot slot willen je vanuit Permiso wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Updatedatum: januari 2020