Algemene Voorwaarden

Inhoud

 • Algemeen
 • Betalingstermijn
 • Aansprakelijkheid
 • Boeken
 • Cursussen

Algemeen

 1. Permiso is een besloten vennootschap naar Nederlands burgerlijk recht en een expertisecentrum vergunningen in de ruimste zin van het woord, gevestigd te Nijmegen.

Vestigingsadres: Hertogstraat 37, 6511 RV Nijmegen (niet te bezoeken)
Bezoekadres: De Bouwkamp 1, 6576 JX Ooij (alleen op afspraak)
Emailadres: info@permiso.nl
Telefoonnummer: 024-2022630
Faxnummer: 024-2022173
KvK-nummer: 78273315
BTW-nummer: NL861326866B01

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product dat van Permiso gekocht wordt en op iedere opdracht die aan Permiso wordt gegeven, waaronder ook iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Permiso en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Permiso past ieder jaar op 1 januari haar tarieven aan conform de consumentenprijsindex van het CBS. Die tariefswijziging is ook van toepassing op lopende opdrachten. Permiso verhoogt de tarieven alleen met een hoger percentage dan de consumentenprijsindex wanneer de kostprijs is toegenomen door een investering in kwaliteitsverhoging.

Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is bepaald of overeengekomen – hanteert Permiso een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 2. Indien niet is betaald binnen de betalingstermijn, verkeert koper/opdrachtgever automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 3. Nadat tweemaal een herinnering met een nieuwe betalingstermijn is verstuurd, staat het Permiso vrij de eventuele gemaakte redelijke administratieve, gerechtelijke en executiekosten in rekening te brengen bij koper/opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. Permiso zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Overeengekomen diensten betreffen altijd een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Ook wanneer een inschatting is gegeven van de slagingskans van een procedure. De inspanningsverplichting is bovendien wederzijds. De dienstverlening door Permiso heeft alleen kans van slagen als de benodigde informatie volledig en op tijd door opdrachtgever aan Permiso ter beschikking is gesteld.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Permiso is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Permiso komt.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 5.000,- dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan € 5.000,-, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van
  € 25.000,-.
 4. Indien Permiso dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Permiso de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Permiso voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Permiso is bevoegd om algemene voorwaarden inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden ten behoeve van en namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van personen die aan Permiso verbonden zijn, zoals werknemers en/of bestuurders, en personen die bij de uitvoering van de opdracht door Permiso zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

Boeken

 1. Een boek wordt verzonden of afgegeven nadat Permiso de betaling voor dat boek heeft ontvangen.
 2. Permiso zal een besteld boek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen laten bezorgen. Als de bezorging vertraagd is, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Permiso zal het bedrag dat de koper betaald heeft dan zo snel mogelijk terugbetalen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van boeken berust bij Permiso tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf door de koper aan Permiso doorgegeven vertegenwoordiger.
 4. De overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een boek kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het boek zonder opgave van redenen ontbonden worden door de koper. Permiso mag vragen naar de reden van herroeping, maar zal de koper niet tot opgave van reden(en) verplichten.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het boek en de verpakking. De koper zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het boek slechts mag hanteren en inspecteren zoals een koper dat in een winkel zou mogen doen. Als de koper het boek dusdanig gebruikt heeft dat het niet meer als nieuw verkocht kan worden, is de koper aansprakelijk voor de waardevermindering.
 6. Als de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de koper dit binnen de bedenktermijn door middel van een email met het onderwerp ‘herroeping verkoop boek’ gericht aan info@permiso.nl. Permiso stuurt na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 7. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 18 bedoelde email, zendt de koper het product terug, of overhandigt de koper dit aan (een gemachtigde van) Permiso. Dit hoeft niet als Permiso heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als het product terug gezonden wordt voordat de bedenktijd is verstreken.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het boek.
 9. Permiso vergoedt de betaling van de koper ten aanzien van het teruggestuurde boek. Deze betaling doet Permiso zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen nadat het boek retour is ontvangen.

Cursussen

 1. Inschrijving van deelnemers voor cursussen van Permiso verloopt via www.permiso.nl. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zijn definitief nadat Permiso de betaling van een voorschot van €25,- per deelnemer heeft ontvangen. Na afronding van de cursus wordt het resterende deelnemersgeld gefactureerd.
 2. Zodra de maximale groepsgrootte is bereikt, sluit de inschrijving ten aanzien van die cursus. Hierna kunnen geïnteresseerden hun naam via een email aan info@permiso.nl op een wachtlijst laten zetten. Ook de inschrijvingen op de wachtlijsten worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 3. Wanneer alle beschikbare dagen voor een bepaalde cursus vol zitten, zal Permiso proberen een extra editie van die cursus tijdens dat cursusseizoen in te plannen.
 4. Direct na inschrijving ontvangen deelnemers een bericht van bevestiging. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de cursusdatum ontvangen deelnemers alle logistieke gegevens over de cursus.
 5. Deelnamekosten zijn inclusief cursusmateriaal en consumpties. Wanneer een cursus op één dag uit twee dagdelen bestaat, zijn de deelnamekosten ook inclusief lunch.
 6. Een inschrijving voor een cursus is op naam gesteld, maar kan tot het moment van aanvang van de cursus worden overgedragen aan iemand anders. In dat geval wordt vóór aanvang van de cursus de naam van de vervangende deelnemer doorgegeven aan Permiso. Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat.
 7. Permiso behoudt zich het recht om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of een andere locatie wegens geringe belangstelling of onvoorziene omstandigheden. Wanneer een cursus door Permiso wegens geringe belangstelling wordt geannuleerd, zal het voorschot van €25,- per deelnemer worden terug gestort.

Versie: november 2020